சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் பயின்ற பள்ளி ஆண்டு விழா. வறுமையின் கொடுமையினால் மூன்றாம் வகுப்பில் இந்த பள்ளியை விட்டு வெளியேறி தனது பள்ளி வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார் ம.பொ.சி அவர்கள். பின்னாளில் படைத்தார்..

தொடர்ந்து வாசிக்க


Thank you Mrs.Vandhana Vedagiri (Grand daughter of Shri V.K.Kuppuswami) for appreciating our efforts to showcase all the veterans who fought for formation of Tamil Nadu State through Thamizharasu Kazhagam

My name is Mrs. vandhana and I live in London. I am one of Mr. V.K.Kuppuswami’s grand daughters. I was trying to teach my son..

தொடர்ந்து வாசிக்க